Menu

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (verder te noemen Algemene Voorwaarden) gelden met ingang van 1 januari 2024.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Verkoper: SouthWest campers als opdrachtnemer;
 • Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een Object afneemt van SouthWest campers als opdrachtgever;
 • Offerte: een schriftelijk aanbod voor het leveren van een dienst of Object;
 • Opdracht: een opdracht voor het produceren, repareren of leveren van een Object;
 • Overeenkomst: de verbintenis tussen Verkoper en Koper voor het uitvoeren van een Opdracht;
 • Object: een zaak of een goed.

1. Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en aanbiedingen van Verkoper en op alle zakelijke en particuliere Overeenkomsten met Verkoper, met uitzondering van huurovereenkomsten. Daar waar dit van toepassing is wordt in de artikelen zelf onderscheid gemaakt tussen zakelijk en particulier.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden onverkort bij uitsluiting van iedere andere voorwaarde.
 3. Eventuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes zijn vrijblijvend, worden schriftelijk uitgebracht en zijn geldig tot de in de Offerte opgenomen vervaltermijn.
 2. Een aanbod van de Verkoper wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en geldt gedurende de daarbij aangegeven vervaltermijn.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand doordat Verkoper binnen de gestelde vervaltermijn een door Koper aanvaarde Offerte, order of opdracht heeft ontvangen en dit schriftelijk aan Koper voor akkoord heeft bevestigd. Onder schriftelijk wordt ook e-mail begrepen.
 4. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee (2) werkdagen van kracht, mits het Object onverkocht is gebleven.

3. Overeenkomst

 1. In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde Overeenkomst worden in ieder geval opgenomen: -de omschrijving van het Object en eventueel toebehoren; -de prijs op het moment van de koop en verkoop; -de vermoedelijke of uitdrukkelijk vaste leveringsdatum; -een verwijzing naar de garantiebepalingen; -de wijze van betaling. Daarnaast wordt bij de verkoop van een voertuig opgenomen: -het bouwjaar van het Object; -het gewicht en laadvermogen; -een advies met betrekking tot een eerste onderhoudsbeurt van het Object.
 2. Afwijkingen van de vermoedelijke in lid 1 genoemde leveringsdatum worden uitsluitend schriftelijk in de Overeenkomst vastgelegd.

4. Prijzen

 1. Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen in euro’s, exclusief BTW en op basis van levering af locatie van Verkoper, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor particulieren is de prijs inclusief BTW.
 2. Onvoorziene wijzigingen in belastingen, accijnzen en heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte Objecten te allen tijde doorberekend.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2, mogen tevens prijsstijgingen als gevolg van gestegen fabrieks- en/of importeursprijzen en valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe producten worden doorberekend.
 4. De Koper heeft na kennisgeving van de prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst.
 5. De ontbinding dient binnen tien (10) dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

5. Intellectuele eigendom

Alle door Verkoper vervaardigde of aangepaste modellen, plannen, documenten en werktuigen en de hierop betrekking hebbende technische informatie en “know-how” blijven haar eigendom, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht al dan niet op aanvraag van Koper. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Verkoper noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Koper, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Koper worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Verkoper verstrekt zijn.

6 . Fabricage en toegestane afwijkingen

De toegestane afwijkingen voor gewicht, prestatievermogen en massa zijn voor specifieke onderdelen, de normaal volgens de handelsgebruiken toegestane afwijkingen.

7.   Levering

 1. Levering vindt plaats af locatie Verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op Koper over op het moment van levering, zoals bepaald in het eerste lid.
 3. Verkoper is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
 4. Door omstandigheden bij onderaannemers of leveranciers, kunnen Objecten afwijken van het bestelde. Kleine afwijkingen kunnen nimmer beschouwd worden als een tekortkoming van Verkoper.
 5. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringsdatum van het Object kan de Koper de Verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de Verkoper binnen een termijn van zes weken na die ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de Koper het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per brief te ontbinden.
 6. Indien de Verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken het verkochte Object aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend. 
 7. Koper kan nimmer vergoeding verlangen van de geleden schade ten gevolge van het overschrijden van de leveringstermijn. Voor particulieren gelden de bepalingen hieromtrent uit het Burgerlijk Wetboek.
 8. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van het Object ten gevolge van overmacht aan de kant van de Verkoper hebben zowel Koper als Verkoper het recht de Overeenkomst per brief te ontbinden, zonder recht te hebben op schadevergoeding. Dit recht op ontbinding ontstaat wanneer er binnen een termijn van zes weken na ingebrekestelling niet is geleverd. 
 9. Indien door Verkoper ” franco” wordt geleverd of Verkoper zich anderszins verantwoordelijk heeft gesteld voor het vervoer van Object naar Koper, zal Koper steeds overgaan tot een nauwkeurig onderzoek van het Object bij aflevering. In geval van constatering van zichtbare schade of gebreken moet Koper binnen 48 uur schriftelijk bij Verkoper reclameren.

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Na levering blijft Verkoper eigenaar van de geleverde Objecten zolang Koper:
 • tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst(en);
 • voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
 • vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde Overeenkomst(en), zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.
 1. Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Koper gehouden de grootst mogelijke zorg te betrachten t.a.v. het Object. De Koper is verplicht het geleverde voor zijn rekening te doen onderhouden.
 2. Zolang het Object niet in eigendom op de Koper is overgegaan, is de Koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van het Object, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten.
 3. De Verkoper zal tot generlei vrijwaring van de Koper voor diens aansprakelijkheid als houder van het Object gehouden zijn.
 4. Koper is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op het geleverde Object rust, niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
 5. Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale (bedrijfs)uitoefening niet bezwaren.
 6. In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Koper gehouden onmiddellijk Verkoper te waarschuwen.
 7. Als Verkoper geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is Koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Verkoper te verpanden.
 8. Nadat Verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij het geleverde Object terughalen. Koper staat Verkoper toe de plaats te betreden waar het Object zich bevindt.
 9. In alle gevallen dat Verkoper een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Verkoper gerechtigd de van Koper ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

9. Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsverplichting: 40% van de prijs wordt gefactureerd direct na tekening van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging, een tweede bedrag ter waarde van 30% van de prijs wordt gefactureerd halverwege de Opdracht. Voor particulieren geldt een aanbetalingsplicht van tenminste 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Facturen dienen te worden voldaan uiterlijk twee (2) weken na factuurdatum. Betaling geschiedt per bank of kas. De laatste betalingstermijn wordt uiterlijk voldaan bij levering.
 3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper verplicht op verzoek van Verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Verkoper heeft dan het recht de Overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Koper te verhalen.
 4. Het recht van Koper om zijn vorderingen op Verkoper te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Verkoper in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: een betalingstermijn is overschreden; b. de Koper failliet is, of in surseance is; c. de Koper als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; d. de Koper als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 5. Boeterente: bij zakelijke transacties is de Koper boeterente verschuldigd vanaf dertig (30) dagen na levering. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is. 
 6. De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
 7. Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand. 
 8. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Koper aan Verkoper de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden voor een zakelijke Koper vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij Koper aannemelijk maakt dat de Verkoper minder schade lijdt. Voor levering aan particulieren gelden de wettelijke incassokosten overeenkomstig de WIK.
 9. Indien na uitvoering van de aan Verkoper opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de Koper het betreffende Object niet binnen twee weken na laatst genoemde tijdstip is afgehaald, is Verkoper gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen conform het ter plaatse geldende tarief.

10. Ontbinding

 1. Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst mocht vloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Verkoper te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de Verkoper verder toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op de schorten. Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
 2. Indien de Koper ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Verkoper verhindert, heeft Verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. In het geval van overmacht aan de zijde van de Verkoper kunnen beide partijen, indien de overmacht langer dan twee (2) maanden bestaat, de Overeenkomst ontbinden.
 4. Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Verkoper opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; werkstakingen, werkliedenuitsluiting, ziekte, in– en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichting door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of en oorlog en/of oorlogsdreiging.

11. Reclames, klachten

 1. Koper heeft de verplichting de afgeleverde Objecten te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de Overeenkomst beantwoorden.
 2. Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen twee (2) weken na aflevering.
 3. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat het afgeleverde Object niet aan Overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een (1) jaar na aflevering.
 4. Beantwoordt het afgeleverde Object niet aan de Overeenkomst, dan is Verkoper te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde Object of vervanging van het afgeleverde Object.

12. Garantie

 1. De garantie op geleverde campers is twee ledig: Op het nieuwe inbouw gedeelte geldt een garantie van 12 maanden. Op de producten die SouthWest campers heeft toegepast (bijvoorbeeld koelkast, toilet, waterpomp) gelden de door de leverancier van SouthWest campers gehanteerde garantietermijnen en -voorwaarden. SouthWest campers geeft, behoudens de wettelijke bepalingen, geen garantie op een nieuw voertuig. Bij aanschaf van een nieuw voertuig gelden de garantiebepalingen van de leverancier/dealer.
 2. Op gebruikte campers verleent de Verkoper drie (3) maanden garantie of tot er na aflevering maximaal 10.000 kilometers met het voertuig is gereden.
 3. Artikel 13 lid 1 geldt niet voor producten of wijzigingen die door de Koper of voorgaande gebruikers zijn aangedragen of aangebracht.
 4. Eventuele gebreken dienen binnen veertien (14) dagen na het aan de dag treden ervan door Koper aan Verkoper te worden gemeld, onder de opgave van de aard van het gebrek alsmede de omstandigheden waaronder het gebrek zich heeft geopenbaard. Koper is gehouden zoveel mogelijk te voorkomen dat het gebrek verergert en dient de aanwijzingen van de Verkoper op te volgen.
 5. Naar oordeel van de Verkoper wordt het Object herstelt of vervangen, zulks zonder enige verdere verplichting tot schadevergoeding. Voor particulieren gelden hiervoor de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.
 6. De aanspraken van Koper op garantie vervallen indien:
 • sprake is van gewone slijtage;
 • sprake is van gebreken, veroorzaakt door aangebrachte zaken, handelen of nalaten van anderen dan Verkoper;
 • de gebruiksaanwijzing en/of de onderhoudsvoorschriften niet of onvoldoende zijn opgevolgd;
 • sprake is van reparatiepogingen van Koper of derden die niet eerst schriftelijk zijn goedgekeurd door Verkoper.
 1. Objecten of onderdelen daarvan, die ingevolge garantie of ingevolge reparatieopdracht worden vervangen, worden het eigendom van verkoper.
 2. Geen garantie wordt verleent op:
 • opgedragen noodreparaties;
 • los geleverde gebruikte onderdelen;
 • schade ontstaan door natuurgeweld (hagel- stormschade en dergelijke).
 1. Indien Koper schade, welke valt onder de genoemde garantiebepalingen, wenst te laten repareren in het buitenland, dient eerst Verkoper op de hoogte te worden gesteld. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de Verkoper geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

13. Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche  geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, behoudens de beperkingen in leden 2 t/m 4.
 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Verkoper nimmer aansprakelijk.
 4. De door Verkoper te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Koper geleden schade.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

De burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend rechterlijke bepalingen. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Download de algemene voorwaarden hier (PDF, 155 KB)