Menu

Privacy- & Cookie verklaring

Hierbij tref je de privacyverklaring van SouthWest campers aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op haar website. SouthWest campers is de verwerkingverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens die via de website worden verzameld of die je verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met SouthWest campers.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe SouthWest campers omgaat met jouw persoonsgegevens. SouthWest campers hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens en wil jou hierover zo goed mogelijk informeren. In deze privacyverklaring is aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens van jou worden verwerkt en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens vermeldt deze privacyverklaring op welke wettelijke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze je rechten kan uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.  

SouthWest campers behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De aanpassing kan nodig zijn vanwege nieuwe verwerkingen of om aan de wet te voldoen. SouthWest campers adviseert je daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.  

Persoonsgegevens die wij verwerken

SouthWest campers verwerkt je persoonsgegevens doordat je onze website bezoekt, gebruikt maakt van het contactformulier, gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan SouthWest campers verstrekt. SouthWest campers verwerkt alleen persoonsgegevens als daarvoor een geldige grondslag is. De grondslag voor de verwerking is in de tekst onderstreept.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die SouthWest campers mogelijk van jou verwerkt:                         

 • voor- en achternaam, adres en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • rijbewijsnummer;
 • betalings-/factuurgegevens;
 • bestelgeschiedenis;
 • GPS-/locatiegegevens van de huurcamper, in combinatie met tijd en gereden snelheid;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via het contactformulier, e-mail of bij telefonisch contact met SouthWest campers óf in het kader van een met haar aangegane overeenkomst.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens  

In de eerste plaats worden je naam en e-mailadres in combinatie met de inhoud van je bericht  met jouw toestemming verwerkt als je het contactformulier op de website invult, of via e-mail, sociale media of telefoon contact met SouthWest campers opneemt. Het verwerken/bewaren van deze persoonsgegevens is nodig om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van je vraag en om je vraag te kunnen beantwoorden.

Als er geen overeenkomst ontstaat met SouthWest campers, dan bewaart SouthWest campers je persoonsgegevens nog maximaal zes (6) maanden voor het geval er toch nog een vervolg komt op je vraag. Je mag SouthWest campers natuurlijk altijd vragen om je gegevens eerder te verwijderen. Zie hiervoor de paragraaf ‘Jouw privacyrechten’.

Bij het aangaan van een overeenkomst met SouthWest campers worden persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou. Afhankelijk van het soort overeenkomst worden er verschillende persoonsgegevens verwerkt.

 • Bij de koopovereenkomst van een camper worden de volgende gegevens verwerkt: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betalings-/facturatiegegevens in relatie tot de camper. Deze gegevens worden in verband met eventuele garantieclaims en fiscale wetgeving maximaal zeven (7) jaar bewaard.
 • Bij een aankoop via de webshop worden de volgende gegevens verwerkt: NAW-gegevens, de verzendwijze, eventuele bedrijfsnaam, land, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en gegevens met betrekking tot het bestelde product en betalingsgegevens. Deze gegevens worden in verband met eventuele garantieclaims en fiscale wetgeving maximaal zeven (7) jaar bewaard, tenzij op grond van wetgeving een andere periode geldt.
 • Bij de huur van een camper worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • van de huurder: NAW-gegevens, telefoonnummer, gegevens camper, huurperiode en betalingsgegevens;
 • van de bestuurder: naam, woonplaats, geboortedatum en rijbewijsnummer.

Deze gegevens worden in verband met fiscale wetgeving maximaal zeven (7) jaar bewaard, tenzij op grond van wetgeving een andere periode geldt. SouthWest campers heeft een gerechtvaardigd belang om tijdens de huurperiode GPS-/locatiegegevens inclusief tijd en gereden snelheid van de camper te registreren. Deze gegevens zijn noodzakelijk om bij diefstal of vermissing van de camper deze te kunnen lokaliseren en om eventuele verkeersboetes op rechtmatigheid te kunnen controleren. Gedetailleerde informatie hierover ontvang je bij het afsluiten van de huurovereenkomst. De GPS-/locatiegegevens worden na zestig (60) dagen automatisch verwijderd, tenzij deze gegevens als bewijsmateriaal dienen ingeval van een juridische procedure. De gegevens worden dan bewaard zolang als voor de procedure noodzakelijk is.

Het niet verstrekken van noodzakelijke gegevens zoals hierboven genoemd kan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst met  SouthWest campers kan worden afgesloten.

SouthWest campers verwerkt ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is op grond van de belastingwetgeving. Dit betreft onder andere contracten of overeenkomsten, facturen, bankafschriften, correspondentie enz. Deze gegevens worden zeven (7) jaar in de bedrijfsadministratie bewaard.  

Doorgifte aan verwerkers en derden

Sommige persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door SouthWest campers zijn ingeschakeld. Dat kan het geval zijn in verband met het uitvoeren van diensten voor SouthWest campers. Denk dan bijvoorbeeld aan Microsoft of een administratiekantoor. Zulke bedrijven worden ook wel verwerkers genoemd. Deze verwerkers zijn gevestigd binnen de Europees Economische Ruimte (EER). SouthWest campers sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens op een rechtmatige wijze binnen de EER plaatsvindt. SouthWest campers blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven. 

Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde door SouthWest campers ingeschakelde verwerkers, gedeeld als SouthWest campers op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn of opsporingsinstanties.  

Beveiliging  

SouthWest campers heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens versleuteld via een beveiligde verbinding verstuurd worden. Er worden frequent back-ups gemaakt van de digitale gegevens. De medewerkers van SouthWest campers hebben uitsluitend toegang tot functioneel gerelateerde persoonsgegevens. De verwerkingen vinden plaats binnen de EER. Met opdrachtgevers en verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Datalekken

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. SouthWest campers zal adequaat reageren op een ontdekt datalek. Afhankelijk van de soort gegevens, de mogelijke risico’s voor de betrokkene(n) en het aantal betrokkenen, zal SouthWest campers de betrokkene(n) informeren. Daarnaast zal SouthWest campers op grond van deze afwegingen, bepalen of het datalek gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als zich een datalek voordoet waarbij persoonsgegevens betrokken zijn die in het kader van een product of dienstenovereenkomst door een verwerker worden verwerkt, dan zal SouthWest campers zonder vertraging contact met de opdrachtgever opnemen voor verdere afhandeling. Een en ander overeenkomstig hetgeen hierover is geregeld in de verwerkersovereenkomst.   

Cookies

SouthWest campers maakt op haar website alleen gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser tijdelijk op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Bij het bezoek aan onze website kan je deze  accepteren of weigeren. Cookies kunnen geweigerd of direct verwijderd worden. Ga daarvoor naar de instellingen van je browser. SouthWest campers kan dan echter niet instaan voor een optimale werking en gebruikerservaring door jou van haar website.

De door SouthWest geplaatste cookies blijven niet langer bewaard dan tot 24 uur na je websitebezoek.

Links naar andere website(s)

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of geen eigendom zijn van SouthWest campers. Indien je door het klikken op een link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. SouthWest campers is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website, de privacyverklaring op die website of de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie achter die website. SouthWest campers raadt je aan de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de betreffende website. 

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd overeenkomstig de termijnen die in deze verklaring zijn genoemd.

Een door jou gegeven toestemming kan te allen tijde weer door jou worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de reeds verwerkte persoonsgegevens van voor het moment van intrekking, maar mogelijk wel voor de verdere uitvoering van je eventuele overeenkomst met SouthWest campers.

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Een uitleg van deze rechten volgt hieronder. Een verzoek ten aanzien van deze rechten kan je doen via info@southwestcampers.nl

SouthWest campers zal de ontvangst van je verzoek bevestigen en binnen vier (4) weken inhoudelijk op je verzoek reageren. Om te controleren of het verzoek rechtmatig is, zal zij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik kan maken. Hiervoor zal SouthWest campers, bij voorkeur telefonisch, contact met je opnemen om vervolgens aan de hand van een aantal specifieke vragen te controleren of je verzoek rechtmatig is.

inzage

Het recht op inzage geldt alleen ten aanzien van jouw gegevens. Als door jouw inzage de privacy van een andere persoon dreigt te worden geschonden, zullen de persoonsgegevens van deze andere persoon worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. Je ontvangt daarna een digitale kopie van jouw gegevens.

rectificatie of aanvulling

Als je meent dat je gegevens niet kloppen of onvolledig zijn dan kan je verzoeken deze aan te passen of aan te vullen.

verwijdering

Je kan verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je van mening bent dat deze langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Als er geen grondslag is om je gegevens toch te bewaren, dan zullen deze worden verwijderd. Het verwijderen kan eventueel wél tot

gevolg hebben dat een eventuele overeenkomst met SouthWest campers niet (meer) goed kan worden uitgevoerd.    

beperking of beëindiging van de verwerking

Je kan verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of te beëindigen. Dit kan nodig zijn ingeval van een rechtsvordering of als je van mening bent dat je gegevens onrechtmatig door SouthWest campers worden verwerkt.

geen profilering

SouthWest campers gebruikt jouw gegevens niet voor geautomatiseerde profilering.

klachten 

Indien je een klacht wil indienen over het verwerken van jouw persoonsgegevens door SouthWest campers, dan kan je dit melden door een mail te sturen met een omschrijving van je klacht naar info@southwestcampers.nl

SouthWest campers zal zich inspannen om je klacht zo goed mogelijk te behandelen. Je kan jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier .  

Responsible disclosure

Mocht je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee SouthWest campers persoonsgegevens verwerkt, ontdekken dat dit niet correct plaatsvindt, dan verzoekt SouthWest campers dit per omgaande te melden via info@southwestcampers.nl

SouthWest campers zal je, tenzij er sprake is van het opzettelijk pogen tot hacken of een ander misdrijf, vrijwaren van juridische gevolgen.