Menu

Privacy & Algemene voorwaarden

Privacy policy voor Southwest Campers, eigenaar van www.southwestcampers.nl

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.southwestcampers.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.southwestcampers.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Southwest Campers en specifiek www.southwestcampers.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@southwestcampers.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker
www.southwestcampers.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies
www.southwestcampers.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Welke persoonsgegevens verwerkt Southwest Campers?
Southwest Campers verzamelt jouw persoonsgegevens bij:

  • Het huren van een camper;
  • Het bestellen van een (of meerdere) artikel(en)
  • Op het moment dat je jouw persoonsgegevens achterlaat op www.southwestcampers.nl. In dit geval heb je jouw toestemming verleend tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door Southwest Campers;
  • Wanneer je op een andere wijze hebt aangegeven gebruik te willen maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?
Wij gebruiken deze gegevens voor het verwerken van de verhuringen van de campers en de bestellingen in onze webshop. Wij houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
We verzamelen alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Dit wil ook zeggen dat we niet altijd alle gegevens zoals hieronder beschreven van jou opslaan of verwerken.

Bij de verhuur van een camper:

Voornaam. We gebruiken je voornaam in het huurcontract
Tussenvoegsel. We gebruiken je tussenvoegsel in het huurcontract
Achternaam. We gebruiken je achternaam in het huurcontract
Straat. We gebruiken je straat in het huurcontract
Huisnummer. We gebruiken je huisnummer in het huurcontract
Postcode. We gebruiken je postcode in het huurcontract
Plaats. We gebruiken je plaats in het huurcontract
Land. We gebruiken je land in het huurcontract
Telefoonnummer. We gebruiken je telefoonnummer om contact met je te onderhouden
E-mailadres. We gebruiken je e-mailadres om contact met je te onderhouden en je de huurbevestiging te sturen
Geboortedatum. We gebruiken je geboortedatum ter controle van je rijbewijs 
Rijbewijsnummer: We gebruiken je tijbewijs ter controle van je rijbewijs 

Bij de aankoop van een artikel in onze shop:

Voornaam. We gebruiken dit in de verwerking van de bestelorder
Tussenvoegsel. We gebruiken dit in de verwerking van de bestelorder
Achternaam. We gebruiken dit in de verwerking van de bestelorder
Straat. We gebruiken dit in de verwerking van de bestelorder
Huisnummer. We gebruiken dit in de verwerking van de bestelorder
Postcode. We gebruiken dit in de verwerking van de bestelorder
Plaats. We gebruiken dit in de verwerking van de bestelorder
Land. We gebruiken dit in de verwerking van de bestelorder
Telefoonnummer. We gebruiken je telefoonnummer om contact met je te onderhouden
E-mailadres. We gebruiken je e-mailadres om contact met je te onderhouden en je de orderbevestiging te sturen

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
Southwest Campers deelt jouw persoonlijke gegevens indien dat nodig is voor een passende dienstverlening en wordt tot een minimum beperkt. Deze uitwisseling van persoonsgegevens is altijd in overeenstemming met deze privacyverklaring en wettelijke bepalingen. Ons privacybeleid is gericht op de best mogelijke bescherming van jouw persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
De beveiliging van jouw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. We doen dit volgens de regels van de Algemene Verordering Gegevensbescherming, om jouw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of onthulling. Op het moment dat we jouw persoonlijke gegevens delen met leveranciers, dan zijn wij ook met hen overeengekomen dat jouw gegevens optimaal beveiligd blijven.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijnen die wij hanteren baseren wij op het soort persoonsgegevens, de reden waarvoor we de gegevens hebben ontvangen en wat jij als betrokkene redelijkerwijs kan verwachten als bewaartermijn.

Bv. Als je een donatie hebt overgemaakt aan Southwest Campers, bewaren we je gegevens tot 4 jaar na je laatste donatie.

Welke rechten heb jij als betrokkene?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Naast het recht op inzage, correctie en verwijdering kan je ons ook vragen om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken en is het mogelijk om bezwaar te maken wanneer je het niet eens bent met de verwerking.

Wil je één van jouw rechten uitoefenen, neem dan contact op via dit formulier. Om je identiteit te controleren, kunnen wij een aantal vragen stellen waarmee wij jouw identiteit kunnen vaststellen.

Toestemming intrekken 
Je kunt je toestemming voor het opslaan en gebruiken van je gegevens op elk moment intrekken in te vullen. Afhankelijk van het moment waarop je je toestemming intrekt, zal je direct of enkele weken later datgene waarvoor je je toestemming intrekt niet meer ontvangen. Sommige gegevens zijn we wettelijk verplicht te bewaren.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1 Algemeen
1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Verkoper : Southwest campers zijnde opdrachtnemer.
Koper : De contractuele wederpartij van Southwest campers zijnde opdrachtgever.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van verkoper, op alle overeenkomsten die verkoper sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Verkoper wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van koper uitdrukkelijk van de hand.
1.4 Eventuele afwijkingen van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper.
1.5 Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan:
voertuigen bestemd voor niet-permanente bewoning (kampeerauto’s).

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat verkoper een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van koper.
2.2 De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is - indien een termijn voor aanvaarding is gesteld - van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische
aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits het product onverkocht is gebleven.
2.3 In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
-de omschrijving van het object en eventueel toebehoren;
-de prijs op het moment van de koop en verkoop;
-de vermoedelijke of uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;
-een verwijzing naar de garantiebepalingen;
-de wijze van betaling.
Daarnaast wordt op verzoek van de koper opgenomen:
-het bouwjaar van het object;
-het gewicht en laadvermogen;
-een advies met betrekking tot een eerste onderhoudsbeurt van het
object.
2.4 Afwijking van de vermoedelijke leveringsdatum geschiedt alleen uitsluitend op expliciet schriftelijke wijze in de koopovereenkomst.

3 Prijzen
3.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen in Euro’s, netto, exlusief BTW, voor leveringen af Middelburg.
3.2 Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte objecten ten alle tijden doorberekend.
3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 2, mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe producten worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de
overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

4 Intellectuele eigendom
4.1 Alle door verkoper vervaardigde of aangepaste modellen, plannen, documenten en werktuigen en de hierop betrekking hebbende technische informatie en “know-how” blijven haar eigendom, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht al dan niet op aanvraag van koper. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van verkoper noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij koper, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door koper worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door verkoper verstrekt zijn.
5 Fabricage en toegestane afwijkingen
De toegestane afwijkingen voor gewicht, prestatievermogen en massa zijn voor de gespecificeerde soort benodigdheden, de normaal volgens de handelsgebruiken toegestane afwijkingen.

6 Levering
6.1 Levering vindt plaats af fabriek.
6.2 Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op koper over op het moment en op de plaats van levering, zoals bepaald in het eerste lid.
6.3 Verkoper is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
6.4 Door omstandigheden bij onderaannemers kunnen zaken afwijken van het bestelde. Afwijkingen kunnen nimmer beschouwd worden als een tekortkoming van verkoper.
6.5 Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van het object kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van zes weken na die ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per brief ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken het verkochte object aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend. Koper kan nimmer vergoeding verlangen van de geleden schade ten gevolge van het overschrijden van de leveringstermijn. 
6.6 Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van het object ten gevolge van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst per brief te ontbinden, zonder recht te hebben op schadevergoeding. Dit recht op ontbinding ontstaat wanneer er binnen een termijn van zes weken na ingebrekestelling niet is geleverd. 

7 Vervoer en vervoerder; waarneming
Indien door verkoper ” franco” wordt geleverd of verkoper zich anderszins verantwoordelijk heeft gesteld voor het vervoer van de zaken naar koper, zal koper steeds overgaan tot een nauwkeurig onderzoek van de zaken bij hun aankomst. In geval van constatering van zichtbare schade of gebreken moet koper binnen 48 uur schriftelijk bij verkoper reclameren.

8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Na levering blijft verkoper eigenaar van de geleverde zaken zolang koper:
- tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;
- voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
- vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.
8.2 Tot aan het moment van eigendomsovergang, is koper gehouden de grootst mogelijke zorg te betrachten t.a.v. de zaken. De koper is verplicht het
geleverde voor zijn rekening te doen onderhouden.
8.3 Zolang het object niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot
het gebruik van het object, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten.
8.4 De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van het object gehouden zijn.
8.5 Koper is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
8.6 Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
8.7 In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is koper gehouden onmiddellijk verkoper te waarschuwen.
8.8 Als verkoper geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan verkoper te verpanden.
8.9 Nadat verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
8.10 In alle gevallen dat verkoper een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is verkoper gerechtigd de van Koper ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

9 Betalingsvoorwaarden
9.1 Tenzij schriftelijk in de verkoopovereenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsverplichting: 40% van de prijs wordt gefactureerd direct na tekening koopcontract of opdrachtbevestiging, een tweede bedrag ter waarde van 30% van de prijs wordt gefactureerd halverwege de opdracht.
9.2 Facturen dienen te worden voldaan uiterlijk twee weken na factuurdatum. Betaling geschiedt per bank of kas. De laatste betalingstermijn wordt uiterlijk voldaan bij levering.
9.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is koper verplicht op verzoek van verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Verkoper heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op koper te verhalen.
9.4 Het recht van koper om zijn vorderingen op verkoper te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij verkoper in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de koper failliet is, of in surseance is;
c. de koper als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de koper als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt
9.5 Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen na levering. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is. 
9.6 De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
9.7 Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand. 
9.8 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is koper aan verkoper alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.
9.9 Indien na uitvoering van de aan verkoper opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de koper het betreffende object niet binnen twee weken na laatst genoemde tijdstip is afgehaald, is verkoper gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen conform het ter plaatse geldende tarief.

10 Ontbinding
10.1 Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht vloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is verkoper te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verkoper verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
10.2 Indien de koper ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door verkoper verhindert, heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
10.3 In het geval van overmacht aan de zijde van de verkoper kunnen beide partijen, indien de overmacht langer dan 2 maanden bestaat, de koopovereenkomst ontbinden.
10.4 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor verkoper opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt;
werkstakingen, werkliedenuitsluiting, ziekte, in – en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichting door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of en oorlog en/of oorlogsdreiging.

11 Reclames, klachten
11.1 Koper heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
11.2 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen twee weken na aflevering.
11.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.
11.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is verkoper te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

12 Garantie
12.1 De garantie op geleverde campers is twee ledig: Op het nieuwe inbouw gedeelte geldt een garantie van 12 maanden. Op de producten die Southwest campers heeft toegepast (bijvoorbeeld koelkast, toilet, waterpomp) gelden de door de leverancier van Southwest campers gehanteerde fabrieksgaranties. Southwest campers geeft geen garantie op het voertuig, deze garantie wordt gegeven door de voertuig importeur.
12.2 Op gebruikte Southwest campers verleent de verkoper 3 maanden garantie of tot er na aflevering maximaal 10.000 kilometers met het voertuig is gereden.
12.3 Artikel 13 lid 1 en Artikel 13 lid 2 gelden niet voor producten of wijzigingen die door de koper of voorgaande gebruikers zijn aangedragen of aangebracht.
12.4 Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na het aan de dag treden ervan door koper aan verkoper te worden gemeld, onder de opgave van de aard van het gebrek alsmede de omstandigheden, waaronder het gebrek zich heeft geopenbaard. Verkoper zal dan kiezen of zij de zaken herstelt of dat zij de defecte zaken vervangt.
Zulks zonder enige verdere verplichting tot schadevergoeding. 
12.5 De aanspraken van koper op garantie vervallen indien:
-sprake is van gewone slijtage van het materiaal;
-sprake is van gebreken, veroorzaakt door aangebrachte zaken, handelen of nalaten van anderen dan verkoper;
-de gebruiksaanwijzing en/of de onderhoudsvoorschriften niet of onvoldoende zijn opgevolgd;
-sprake is van reparatiepogingen van koper of derden die niet eerst schriftelijk zijn goedgekeurd door verkoper.
12.6 Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge garantie of ingevolge reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van
verkoper.
12.7 Geen garantie wordt verleent op:
-opgedragen noodreparaties;
-los geleverde gebruikte onderdelen;
-schade ontstaan door natuurgeweld (hagel- stormschade en dergelijke).
12.8 Indien koper schade, welke valt onder de genoemde garantiebepalingen, wenst te laten repareren in het buitenland, dient eerst verkoper op de hoogte
te worden gesteld. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de verkoper geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

13 Aansprakelijkheid
13.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche  geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
13.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijk, door welke oorzaak ook ontstaan.
13.2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is verkoper nimmer aansprakelijk.
13.2c De door verkoper te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door
koper geleden schade.

14 Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verkoper is bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend rechterlijke bepalingen. Nederlands recht is van toepassing